top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Dobrowolne poddanie się egzekucji jako zabezpieczenie wierzyciela i realizacji umowy np. najmu (EN).

Witam w kolejnym filmie dziś film z cyklu poradniki i umowy opowiem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Pewnie nie raz już o nim słyszeliście stosowane jest jako zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, zabezpieczenie realizacji umowy np. umowy najmu, pożyczki. Ma zastosowanie w życiu prywatnym i w relacjach biznesowych.
Welcome in new video on this channel. Today movie about voluntary submission to enforcement in polish law. It is used in private life and in business relations. It is used as a security for the creditor's claims, and as security for the performance of a contract, e.g. lease or loan agreements.New film every Sunday.


Pierwszy rodzaj to oświadczenie z art. 777 § 1 pkt 4 kpc w tym oświadczeniu dłużnik poddaje się egzekucji a oświadczenie obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Przykład: podpisano umowę przedwstępną zakupu gruntu, niemniej strony rozwiązały tą umowę na za porozumieniem i sprzedający zobowiązuje się zwrócić zadatek w określonym terminie i tym zakresie poddaje się dobrowolnie egzekucji.


The first type is a declaration from art. 777 § 1 point 4 of the Code of Civil Procedure, in this declaration, the debtor is subject to enforcement and the declaration includes the obligation to pay a sum of money or deliver items marked as to the species, quantitatively in the act specified, or to issue individually marked items, when the act indicates the date of performance of the obligation or an event, on which the performance depends.

For example, a preliminary land purchase contract was signed, but the parties terminated the contract by mutual agreement and the seller undertakes to pay the advance payment within a specified period and he voluntarily submits to enforcement in this respect.


Drugi rodzaj oświadczenia to oświadczenie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc czyli oświadczenie w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Przykład:

Firma x zobowiązała się poddać egzekucji co do zapłaty kwot wynikających z umowy o zarządzanie nieruchomością na rzecz spółki y.


The second type of declaration is the declaration under Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, i.e. a declaration in which the debtor has submitted to enforcement and which includes the obligation to pay a sum of money up to the amount specified in the act or marked with an indexation clause, when the act indicates the event on which the performance of the obligation depends, as well as the deadline to which the creditor may apply for the declaration of enforcement of this act.

For example: Company x undertook to submit to enforcement for the payment of amounts resulting from the property management contract to company y.


Instagram: rychlik.law

e-mail: d.rychlik@kancelariaattoney.pl

blog gdzie znajdziesz ciekawe informacje: www.kancelariaattorney.pl

Facebook: adw. Daria Rychlik


16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page