top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego
W art.433 wskazano ogólnie że zakazane są pewne postanowienia umowne. Wskazano tam 4 pkt opisujące takie postanowienia. Pierwsze z nich dotyczy przewidywania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Jak to rozumieć ?

Zgodnie z kc jest to sytuacja kiedy świadczenie możliwe jest do spełnienia w wyznaczonym terminie, ale nie zostaje w terminie wykonane. Może do tego dojść na skutek winy dłużnika lub bez jego winy. Przykład wykonawca nie powinien być odpowiedzialny za opóźnienia w działaniach stron trzecich, np. organów państwowych, innych zamawiających i wreszcie samego zamawiającego. Wydaje się, że w oparciu o ten przepis za uzasadnioną okoliczność naliczenia kar umownych, a tym samym przeniesienia odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy o roboty budowlane, nie można uznać opóźnienia, którego przyczyną są błędy w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach przekazanych przez zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez zamawiającego, nieprawdziwe informacje co do warunków geologicznych i hydrologicznych, nieprzekazanie terenu budowy.

Oczywiście jeżeli zamawiający może wykazać że wprowadzenie takiego zapisu będzie uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia może wprowadzić.


Drugą klauzula niedozwoloną jest zakaz naliczania wykonawcy kar umownych za zachowanie niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej wykonaniem. Mowa jest tutaj o karze umownej zdefiniowanej w KC jako naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Naprawienie szkody następuje w zapłacie określonej sumy pieniężnej. Co wyznacza przedmiot umowy o zamówienie publiczne? Sięgając do definicji umowy jest to umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Z orzecznictwa wynika, że za przedmiot zamówienia uznać możemy wszystko to co zamawiający nabywa.


Trzecia klauzula zakazuje się odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności za które wyłączną winę ponosi zamawiający. Podkreślenia wymaga słowo wyłączne co oznacza, że za takie gdzie wina jest obustronna już ponieść odpowiedzialność może. Tak samo będzie jeżeli wina będzie tylko po stronie wykonawcy. Taką przyczyną za którą wykonawca odpowiedzialności ponosić nie może jest brak środków na realizacje inwestycji. z. Ale na przykład w przypadku gdy wykonawca wykona błędnie projekt budowlany i inwestycja nie będzie możliwa do realizacji to wówczas winę przypisać już będzie można.


Ostatnia klauzula postanowienia umowne przewidujące możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy strony dobrowolnie po wcześniejszym uzgodnieniu aneksem dokonają zmiany umowy zmniejszając taką wartość lub wielkość. Zapis ten nie będzie dotyczył również przewidzianego w przepisach prawa opcji jeżeli w treści umowy znajdzie się zapis regulujący tą kwestie zgodnie z art. 441 pzp.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page