top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Najnowsze orzecznictwo KIO

Zaktualizowano: 28 cze 2021

Niniejszy artykuł stanowi kontynuacje filmu, który opublikowałam na kanale na Youtube poświęcony był nowemu orzecznictwu KIO i obejmował ostatnie miesiące. Dziś kolejne najnowsze orzeczenia z maja 2021r. Wybrałam orzeczenia, które zwróciły moją uwagę.
Link do filmu na Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=onvNLXHncg8&t=20s


Wyrok z dnia 19.05.2021 KIO 947/21

- KIO zwróciło tutaj uwagę na konieczność wnoszenia zarzutów co do konkretnych czynności w ramach prowadzonego postępowania pzp z zachowaniem ustawowych terminów w orzeczeniu mowa jest o terminie do wniesienia odwołania co do treści ogłoszenia i swz , niemniej chodzi o sytuacje kiedy wniesiemy odwołanie po upływie terminu wówczas uważa się je za spóźnione i podlega odrzuceniu i nie jest rozpoznawane;

-ponadto Izba po raz kolejny podkreśliła, że należy precyzyjnie opisywać i precyzować warunki udziału w postępowaniu w treści swz tak aby nie dochodziło do pomyłki w zakresie ich spełniania;


Wyrok z dnia 17.05.2021 KIO 618/21

- wyrok dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego niemniej uzasadnienie prawne tego orzeczenia z pewnością można odnieść do innych postępowań na dostawy

- w ocenie izby zamawiający ma prawo preferować rozwiązania, w szczególności dodatkowo punktować, które zapewnią mu określone funkcjonalności. Zamawiający opisując poszczególne wymagania może wziąć pod uwagę nie tylko względy medyczne/kliniczne, ale także i ekonomiczne, ergonomiczne, funkcjonalne, czy choćby dydaktyczne. Zamawiający powinien przedstawić jednak rzeczowa argumentację i uzasadnienie dla tego opisu


Wyrok z dnia 4.05.2021 KIO 839/21

- wyrok zawiera ważne stanowisko dotyczący staranności wykonawcy w przekazywaniu informacji na swój temat.,, Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Podkreślić należy, że pojęcie należytej staranności implikuje element działania, podejmowania pewnych czynności, jakich można się spodziewać od uczestnika obrotu profesjonalnego."

-,,Przy wykazaniu wykonawcy niedbalstwa czyli niedołożenia należytej staranności przy podawaniu zamawiającemu wprowadzających w błąd informacji należy mieć na uwadze art. 355 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie obowiązków dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). Dodatkowo w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 k.c. precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności"


Instagram- rychlik.law

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

127 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page