• Daria Rychlik

Nowe obowiązki działu zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie w 2021r. nowego prawa zamówień publicznych działy zamówień publicznych zobowiązane będą przygotować się na nowelizację. Przede wszystkim najważniejsze będzie zapoznanie się z nową ustawą i ewentualnymi nowymi rozporządzeniami, które zostaną opublikowane do ustawy. W nowej ustawie doprecyzowano wiele zapisów dotychczas funkcjonujących i przeniesiono do niej wprost zapisy z funkcjonujących obecnie rozporządzeń i stosowanej praktyki. Niezbędne okaże się nie tylko samo czytanie ustawy, ale również udział w szkoleniach.Wśród wielu nowych obowiązków wskazać należy między innymi na:

1.Zapoznanie się ze zmianami i nowymi definicjami w nowej ustawie przykład: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Cykl poświecony nowej ustawie na kanale Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=jMpqouGq5_0&list=PLiuoCnU_AXQSzNBCtLK1yYbLp0-DNla5Z
2. Dostosowanie funkcjonującej dokumentacji lub przygotowanie nowej. W tym celu pomocny okaże się z pewnością plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dostosowując obecnie stosowane dokumenty, dokonując ich zmiany, zastępując nowymi lub tworząc nowe każdorazowo należy uwzględniać nowe przepisy. Kluczowe będzie sporządzenie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku specyfikacji przed działem zamówień publicznych stoi obowiązek wprowadzenia nowych zapisów, stosowania nowego nazewnictwa tak by dokumenty były spójne z nowymi przepisami. Sporządzając specyfikację należy również pamiętać, żeby zwracać uwagę na zmiany, które wprowadził ustawodawca mam tutaj na myśli między innymi elementy składowe specyfikacji dane, które zamawiający zobowiązany jest w niej zawrzeć.

3. Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowując plan uwzględnić również należy wartości, które nowa ustawa wskazuje jako zamówienia o wartości równej i wyższej niż progi unijne.

4. Weryfikacja wszelkich norm, opisów dotychczas stosowanych, którymi posługiwano się dokonując opisu przedmiotu zamówienia

5. Analiza nowego katalogu wyłączeń stosowania ustawy. Zgodnie z nowym prawem udzielenie dotacji ze środków publicznych podlegało właśnie takiemu wyłączeniu na mocy obowiązujących przepisów, co zgodnie z nowa ustawa nie będzie już kontynuowane.

6. Weryfikacja i poprawienie stosowanych procedur oraz w ramach nich funkcjonujących dokumentów, oświadczeń dział zamówień publicznych. Zmianie ulegają między innymi przepisy dotyczące wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu wprowadzając pojęcie konfliktu interesu. W przypadku zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych należy przeprowadzić analizę potrzeb zamawiającego co poprzedza cały proces.

7. Uwzględnić w dokumentacji wprowadzone większe zasady ochrony podwykonawców.

8. Uwzględnić zasady ochrony danych, udostępniania załączników do protokołu postępowania, zwrotu wykonawcom załączonych do złożonych ofert planów, ofert.

9. Opracowanie procedur dla nowych obowiązków przykład stanowi między innymi zakończenie postępowania poprzez jego unieważnienie. Mam tu na myśli związany z tym obowiązek informacyjny. Wymaga to opracowania nowych dokumentów, oświadczeń i przeszkolenia w tym zakresie pracowników.

10. Zapoznanie się z wszystkimi terminami, jakie pojawiają się w nowej ustawie.

11. Przygotowanie zapisów do umowy o udzielnie zamówienia publicznego w taki sposób by nie znalazły się tam zapisy nieproporcjonalnie kształtujące jej treść , zawierające tzw. klauzule niedozwolone.

12.Sporządzenie w przypadku niektórych postepowań raportu z realizacji zamówienia. Stanowi to konieczność przygotowania nowego dokumentu, który będzie kończył procedurę zgodnie z wymogami ustawowymi.

13.W przypadku zamawiających centralnych koniecznym będzie sporządzenie dokumentu jakim jest strategia zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupów.


W najbliższych miesiącach działy zamówień publicznych staną przed nowymi zadaniami związanymi ze stosowaniem nowego prawa zamówień publicznych. Prowadzenie postępowań zgodnie z nowymi zasadami będzie związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych dokumentów, procedur, oświadczeń oraz aktualizacją już posiadanych.


Potrzebujesz pomocy:

instagram rychlik.lawoffice

facebook - link u góry strony

Yotube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl544 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie