top of page
  • Daria Rychlik

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie wynagrodzeń?

#praca#pracodawca#wynagrodzenie


W kwietniu 2023r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania , która wejdzie w życie po publikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały 3 lata na dostosowanie przepisów krajowych i tym samym wprowadzenie jej zapisów.


Czego dotyczy nowa Dyrektywa?

Dyrektywa zawiera regulacje prawne, które mają wyeliminować dyskryminacje płacową w miejscu pracy oraz zlikwidować luki płacowe pomiędzy kobietami, a mężczyznami za tą samą wykonywaną pracę.


Jakie nowe obowiązki będą mieli pracodawcy?

  1. Dostęp do informacji na temat wysokości wynagrodzenia na etapie ogłoszenia rekrutacji lub przed rozmową kwalifikacyjną- pracodawca będzie musiał kandydatom lub kandydatowi podać informacje na temat wynagrodzenia wskazują jego początkowy poziom w momencie rozpoczęcia zatrudnienia lub przedział wynagrodzenia. Informacja na temat wynagrodzenia ma być przejrzysta.

  2. Udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnego pracownika- dotyczące średniego poziomu wynagrodzenia, kryterium określenia wysokości wynagrodzenia i możliwości rozwoju kariery.

  3. Pracodawca zatrudniający ponad 250 pracowników zobowiązany będzie do składania sprawozdania - do organu nadzorczego krajowego, w którym przedstawi informacje o poziomie luki płacowej ze względu an płeć w danym roku. Pracodawca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, a więcej niż 100 będzie składał sprawozdania raz na 3 lata. Natomiast pracodawca zatrudniający mniej niż 100 będzie z obowiązku wyłączony.

  4. Udowodnienia w postępowaniu sądowym braku naruszenia unijnych przepisów- dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń w przypadku pozwania pracodawcy przez pracownika o odszkodowanie.

Dodatkowo na rozmowie kwalifikacyjnych pracodawca nie będzie mógł zapytać o wysokość wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał wcześniej.

bottom of page