top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Nowe prawo zamówień- klauzule zatrudnienia i usługi społeczne - przykładowe klauzule do pobrania

Przykładowe klauzule do pobrania - art. 95 i 96 nowej ustawy Pzp


KLAUZULE
.pdf
Download PDF • 64KB

Zatrudnienie na umowę o pracę

W obecnej ustawie zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w ogłoszeniu, a w nowej mamy zmianę zamawiające może taką klauzule zamieścić w treści ogłoszenia lub dokumentach zamówienia. Niezmienne jest jednak to, że wykonywanie czynności obejmujących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 kp. Zmianą jest, że nowy art. 95 ustawy doprecyzowuje co konkretnie zmawiający powinien zamieścić w dokumentach zamówienia. W dokumentach zamówienia w szczególności powinniśmy zamieścić:

1)rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

2)sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

3)uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.


Wymagania dot. aspektów społecznych, gospodarczych, środowiskowe, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności informacji

Określenie tych wymagań podobnie jak i teraz pozostaje możliwością fakultatywną. W nowej ustawie te wymagania mogą dotyczyć jednak obok zatrudnienia również zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego. Do katalogu dotyczącego zatrudnienia dodano osoby poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej oraz osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Zasady dot. usług społecznych


Zasady te dotyczą także innych usług. Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne stosujemy zasady:

1)zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;

2)zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.


Film na Youtube

instagram rychlik.lawoffice

facebook - link u góry strony

Yotube Daria Rychlik

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

55 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page