top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Ochrona danych, a oświadczenia o niekaralności składane w przetargu.Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający w celu potwierdzenia braku karalności za określone przestępstwa osób wchodzących w skład organów i wspólników wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki prawa handlowego żąda przedstawienia oświadczenia o braku karalności tych osób lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. W zaświadczeniu z rejestru znajdziemy takie dane tych osób jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel. Stanowią one więc dane osobowe tych osób, które zamawiający będzie przetwarzał. Samo oświadczenie, że osoby wchodzące w skład organów spółki lub będące jej wspólnikami nie są karalne zgodnie z opinią Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowią również dane osobowe, bowiem możliwa jest identyfikacja tych osób. Można jej dokonać sprawdzając bardzo łatwo i dostępnie kto wchodzi w ich skład za pomocą Krajowe Rejestru Karnego dostępnego online.


Zaświadczenie z rejestru stanowi dokument, o którym mowa w art. 10 Rodo, bowiem zawiera dane dotyczące skazania lub braku skazania. Zgodnie z tym artykułem ,,przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą”. Najistotniejsze jest przetwarzanie pod nadzorem władz publicznych i podstawa prawna. Taką podstawą prawną nie będą regulacje wewnętrzne zamawiającego, należy szukać jej wprost w przepisach prawa dotyczących odpowiednio konkretnego postępowania oraz ustawie Pzp. Takim przepisem może być art. 26 ustawy Pzp. Ponadto zmawiający powinien przetwarzanie tych danych uwzględnić również w treści klauzul informacyjnych i zabezpieczając dane osobowe przed ich utratą.
74 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page