top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Ochrona danych osobowych: Podział zadań Administratora i IODPodział obowiązków Administratora i IOD jest bardzo wyraźnie pokazany w przepisach Rodo. Przede wszystkim w art. 39 wyraźnie wskazano co należy do obowiązków IOD jest to:

a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b)monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

d)współpraca z organem nadzorczym;

e)pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.


Liczne przepisy Rodo wskazują dokładnie jakie obowiązki ciąża na administratorze. Niemniej jednak zadania wykonywane przez IOD nie mogą doprowadzić do wystąpienia konfliktu interesów. Za przykład takiego zachowania Urząd uznał powierzenie IOD nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom. W ocenie Urzędu nie należy to do zadań IOD, a jest wyłącznym obowiązkiem administratora. Za takie działanie Urząd dokonał upomnienia podkreślając jednak jak ważne jest zachowanie zasady separacji zadań IOD i obowiązków administratora. Dodać należy, że za wszelkie naruszenia odpowiedzialność ponosi administrator.


Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page