top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Odwołanie w nowym Pzp

Regulacje dotyczące odwołania, które możemy znaleźć w jeszcze obowiązującej ustawie zostały w nowej ustawie przede wszystkim przeformułowane i uporządkowane. W nowym art. 506 wskazano, że postępowanie odwoławcze prowadzimy w języku polskim, w przypadku gdy strona powoła się lub przedstawi dokument w innym języku zobowiązana jest dokonać jego tłumaczenia.

Doprecyzowując przepisy wprowadzono takie regulacje na temat formy w jakiej składamy odwołanie. W nowym art. 508 wskazano, że pisma w postępowaniu odwoławczym wnosimy:

- pisemnej za pośrednictwem poczty, osobiście;

- elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, środków komunikacji elektronicznej ;

Doprecyzowano również zasady obliczania terminów, mam tu na myśli wprost dodanie odesłania do przepisów kodeksu cywilnego.

Uszczegółowienia dokonano w nowym art. 516 wskazano jakie elementy j powinny znaleźć się w odwołaniu -elementy odwołania W nowym przepisie wymienia się je bardzo szczegółowo przede wszystkim doprecyzowuje się jakie muszą być wskazane przez składającego odwołanie elementy takie jak: np. dane odwołującego, numer ogłoszenia. Wydawałoby się że oczywiste ale jak pokazuje praktyka wielokrotnie wyzwano do uzupełnienia informacji, braków. W kwestiach wysokości wpisu od odwołania do KIO przepisy pozostały niezmienione co do wysokości, natomiast wprowadzono możliwość dołączenia uzupełniającego dowodu uiszczenia wpisu, które ma na celu zwiększenie elastyczności w dokonywaniu uzupełnień opłat. Ustawa p.z.p. z 2004 r. w art. 187 ust. 2 nakazywała bowiem dołączenie dowodu uiszczenia wpisu wyłącznie do odwołania.


Ustawodawca postanowił także kompleksowo uregulować kwestie związane z dowodami w postępowaniu odwoławczym. Regulacja ta zawarta została w art. 531-543 p.z.p. i w przeważającej większości jest zbieżna z regulacją w postępowaniu cywilnym. Przepisy zostały uporządkowane i doprecyzowane. Zasadniczo mamy tutaj zasady z postępowania cywilnego jak np. pouczenie świadka, termin przedstawienia dowodów. W tej ostatniej nowelizacji jeszcze bardziej doprecyzowano przepisy dotyczące powołania biegłego.


W zakresie postępowania odwoławczego przyjęte zostanie rozporządzenie w sprawie między innymi szczegółowego trybu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, w tym sposobu wnoszenia odwołania w formie elektronicznej, trybu postępowania z wniesionym odwołaniem, oraz sposobu przygotowania rozprawy.


Instagram- rychlik.lawoffice

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


86 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page