top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Przegląd podmiotowych środków dowodowych – tabela do pobrania

Obecnie jesteśmy już w momencie obowiązywania nowej ustawy Pzp. Przypominam, że cały cykl poświęcony nowelizacji znajduje się na kanale. Dziś przegląd podmiotowych środków dowodowym czyli rozporządzenia rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.


tabela do pobrania - podmiotowe środki dowodowe

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
.pdf
Download PDF • 79KB


Podmiotowe środki dowodowe- zgodnie z definicją środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

Podmiotowe środki dowodowe - podstawy wykluczenia

- zaświadczenie z krk – potwierdzające, że wykonawca nie był skazany prawomocnie za przestępstwa wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 , 4 i 109 ust. 1 pkt 2 a -b i pkt 3

- oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy lub przynależności do grupy- tutaj mamy różnicę w przypadku składania oświadczenia o przynależności żądamy dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy z tej samej grupy

- zaświadczenie z urzędu skarbowego tutaj zamiast przedstawienia porozumienia zmiana polega na przedstawieniu potwierdzenia dokonania płatności zaległości przed terminem składania ofert

- analogiczna sytuacja dotycząca płatności ma miejsce z zaświadczeniem na temat płatności składek zus

- oświadczenie o aktualności oświadczenia z art. 125 ust.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

- aktualizacja oświadczenia z art. 125 ust.1 pzp w zakresie żądanym przez zamawiającego zamiast KRS, oświadczenia o grupie, zaświadczenia zus, zaświadczenia z urzędu skarbowego, odpisu z KRS i CIDG w przypadku podstaw wykluczenia dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne;


Warunki udziału w postępowaniu:

- zdolność do występowania w obrocie prawnym – brak nowości

- uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej- brak nowości

- sytuacja ekonomiczna i finansowa – wydłużono termin ważności informacji z banku z 1 miesiąca na 3 miesiące

- zdolność techniczna i zawodowa – regulacje na okoliczność dostarczania produktu- czyli próbki poświadczone przez wykonawcę lub zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym


Ponadto dodatkowo można żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością oraz zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego.


Instagram- rychlik.lawoffice

Facebook – https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Kancelaria-Adwokacka-adw-Daria-Rychlik-Law-Office-1190332877818581/

Grupa na facebooku poświęcona prawu, biznesowi i zamówieniom publicznym- https://www.facebook.com/groups/1516954515138949/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1190332877818581

Blog – https://www.kancelariaattorney.pl/blog

Strona – https://www.kancelariaattorney.pl/

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

240 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page