top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii


Jak wiemy od 1.01.2021r. weszły w życie różne postanowienia dotyczące Brexitu. W przypadku danych osobowych na podstawie tzw. klauzuli pomostowej wprowadzono okres przejściowy ustalając go maksymalnie do 1 lipca 2021r. Oznacza to że obecnie w tym okresie Wielka Brytania w myśl przepisów Rodo nie będzie uznawana za państwo trzecie i obowiązywał będzie swobodny przepływ danych osobowych. Wskazano okres maksymalny, który jednak może zostać zakończony wcześniej, bowiem Komisja Europejska pracuje nad wydaniem decyzji wykonawczych w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. W okresie przejściowym Komisja może również nie zdążyć wydać odpowiednich decyzji, wówczas zastosowanie znajdzie art. 46 Rodo- chodzi tutaj o standardowe klauzule umowne i wiążące reguły korporacyjne:


W razie braku decyzji na mocy art. 45 ust. 3 administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. 2. Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można zapewnić – bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia ze strony organu nadzorczego – za pomocą: a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; b) wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47; c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; e) zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. 3. Z zastrzeżeniem zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można także zapewnić w szczególności za pomocą: a) klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; lub b) postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziane będą egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, organ nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o którym mowa w art. 63. 5. Zezwolenia wydane przez państwo członkowskie lub organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby przez ten organ. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby decyzją Komisji przyjętą zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.


Do zakończenia okresu przejściowego stosujemy więc przepisy Rodo. Po jego zakończeniu Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo trzecie.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page