top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy w 2022 roku

W 2022r. planowane jest wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy. Omawiamy je w filmie poniżej.Zmiany wynikają z obowiązku wprowadzenia do naszego porządku prawnego:

-dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy upływa w dniu 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy

-dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy upływa w dniu 1 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy


Urlopy wynikające z posiadania dzieci przez pracowników


Ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z 9 tygodniowego urlopu płatnego 70 % podstawy wynagrodzenia. Ten urlop będzie tylko dla ojca dziecka, nie będzie mógł przenieść go na matkę dziecka. Jeżeli nie będzie chciał z niego chciał skorzystać po prostu przepadnie.


W przepisach planowane jest również ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego. Ma on wynosić za cały okres urlopu 70 % podstawy wynagrodzenia. Jeżeli jednak kobieta złoży wniosek o ten urlop 21 dni od porodu zasiłek ten może wynieść 81,5 %.


Urlop opiekuńczy czyli nowość która przewiduje dodatkowe dni wolne opieki. Wynosić będą 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie można z nich skorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga wsparcia z powodu poważnych względów medycznych. Ten urlop nie będzie jednak objęty wynagrodzeniem. To nie jedyne dodatkowe dwa dni nowością będą jeszcze dwa dni w roku kalendarzowym lub 16 h w roku z powodu działania siły wyższej w pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Za te dni przysługiwać będzie 50 % wynagrodzenia.


Elastyczny czas pracy czyli wprowadzenie możliwości wykonywania jej w sposób elastyczny czyli telepracę, elastyczne rozkłady pracy – ruchomy, indywidualny, przerywany lub w niepełnym wymiarze. Elastyczny czas pracy możliwy będzie do zastosowania na wniosek pracownika. Przysługiwać taki będzie rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Jeżeli pracodawca taki wniosek chce odrzucić będzie musiał przedstawić uzasadnienie.


Wypowiedzenie umowy na czas określony


Ważną zmianą będzie też wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Obecnie taki wymóg dotyczy tylko umów na czas nieokreślony. Oznacza to, że wzmocni to ochronę pracownika, a pracodawcy nie ułatwia rozwiązania umowy.


więcej w filmie powyżej...


Kontakt:

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl


17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page