top of page
  • Zdjęcie autoraDaria Rychlik

Zmiany w prawie spółek handlowych od 2021r.

W 2021r. w życie wejdzie kilka zmian, z którymi prowadząc działalność w formie spółki prawa handlowego należy się zapoznać. W pierwszej kolejności dotyczyć będzie to społek akcyjnych, wprowadzony zostanie nowy typ spółki prawa handlowego, elektronizacja KRS, konieczność aktualizacji danych w rejestrze beneficjentów.Zmiany dotyczące spółek akcyjnych

Rejestr akcjonariuszy prowadzony przez instytucje finansowe w formie elektronicznej. Każda spółka akcyjna niepubliczna zobowiązana będzie zlecić prowadzenie takiego rejestru. W tym celu Zarząd zobowiązany będzie zawrzeć z podmiotem świadczącym usługi jego prowadzenia stosowna umowę. Wyboru podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru dokona Walne Zgromadzenie uchwałą. Umowa z podmiotem prowadzącym powinna być trwała, możliwa jest zmiana podmiotu jednak należy zawrzeć w jego miejsce umowę z innym podmiotem. W rejestrze znajdować będą się dane na temat akcjonariuszy, posiadanych przez nich akcji oraz wzmianki dotyczące rozporządzania nimi. Podmiot prowadzący rejestr odpowiada również za jego aktualizacje.


Akcje w formie elektronicznej

Akcje nie będą miały juz jak dotychczas formy dokumentu. Akcje będą więc mogły mieć tradycyjną, dotychczas funkcjonująca formę dokumentu jeszcze tylko przez kilka miesięcy. Akcje w postaci dokumentu zostaną wycofane z obrotu i będą funkcjonowały tylko zapisane w formie teleinformatycznej.


Elektroniczny KRS

Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego miała wejść w życie od marca 2020r., została jednak przesunięta ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w czasie o rok i ostatecznie ma wejść w życie od 1 marca 2021r. Od przyszłego roku wszelkie zmiany dokonywane będą elektronicznie, w praktyce z obrotu wyeliminowane zostaną wnioski w formie papierowej. Realizacja wszelkich obowiązków odbywać będzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Procedura ta zwykle związana jest z długotrwałym procesem, elektronizacja ma go przyśpieszyć. Posługując się podpisem kwalifikowanym lub e-Puap składać należało będzie wszystkie dokumenty co oznacza, że w systemie informatycznym przykładowo dokument powołania nowego prezesa zarządu spółki wodno-kanalizacyjnej działającej w formie spółki akcyjnej musi zostać podpisany przy ich użyciu.


Aktualizacja danych w rejestrze beneficjentów

Spółki prawa handlowego zobowiązane były dokonać zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów. Spółki już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonały już zgłoszenia w rejestrze. Obowiązek ten ma również zastosowanie do nowo powstałych podmiotów oraz zmian wprowadzonych w obecnie funkcjonujących podmiotach. Każdorazowo zgłoszenia elektronicznie dokonać powinny osoby uprawnione do ich reprezentacji i to one powinny podpisać formularz zgłoszenia podpisem kwalifikowanym lub e-Puap. Jeżeli reprezentacja jest łączna obie osoby do reprezentacji powinny podpisać zgłoszenie. W przypadku spółek kapitałowych będzie to zarząd. W formularzu zgłoszeniowym zgłosić należy dane spółki takie jak nazwa, siedziba, nr NIP, numer KRS oraz dane członka organu uprawnionego do reprezentacji tj. zarządu w przypadku spółek kapitałowych lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji oraz dane beneficjenta rzeczywistego. Aktualizacji informacji wprowadzonych do rejestru w przypadku ich zmiany dokonać należy w terminie 7 dni liczonym od dnia dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub momentu zaistnienia zmiany. W przypadku dokonania zmiany polegającej na odwołaniu prezesa zarządu spółki wodno-kanalizacyjnej i powołania nowego mamy do czynienia z wpisem, który ma charakter deklaratoryjny czyli jest ważnym od momentu podjęcia uchwały o odwołaniu i powołaniu prezesa. Tym samym od daty podjęcia uchwał liczymy 7 dniowy termin. W przypadku natomiast zmiany nazwy spółki mamy do czynienia z wpisem konstytutywnym czyli zmiana będzie ważna dopiero wraz ze wpisem jej do Krajowego Rejestru Sądowego i to od tego dnia liczymy 7 dniowy termin. Obowiązki te wykonywać należy terminowo, gdyż za ich uchybienie może grozić kara.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page